VODA I OKOLIŠ

IIA Dinamika pronosa onečišćenja i monitoring u koritima rijeka i obalnom području

  • U stratificiranim uvjetima, procesi miješanja se odvijaju u površinskom sloju u kojem se unose onečišćenja riječnim istjecanjem
  • Prostorno integrirana statistika pasivnog polutanta predstavlja metodologiju za opisivanje procesa razrijeđenja u stratificiranim estuarijima
  • Korištenje slanosti kao mjera razrijeđenja za stratificirane uvjete predstavlja inverzni proces transporta onečišćenja u bliskom području istjecanja rijeka u estuarije
  • Uvođenja koncepta očekivanog udjela mase (EMF) te očekivanog udjela volumena (EVF) predstavlja novi indikator razrijeđenja prilikom procesa pronosa onečišćenja u estuarijima
  • Priobalne vode mogu se analizirati temeljem hiper-spektralne detekcije na prisustvo suspendiranih tvari, klorofila, podmorske vegetacije i mutnoće koji su rezultat istjecanja rijeka u priobalne vode

IIB Utjecaj klimatskih promjena
na obalno područje

IIC Ekotoksikološka karakterizacija biološki aktivnih tvari i složenih uzoraka iz morskog okoliša

  • Razumijevanje interakcije okolišnih tvari s temeljnim staničnim detoksikacijskim i obrambenim mehanizmima u vodenih organizama;
  • Identifikacija i karakterizacija biološki aktivnih tvari iz morskog okoliša.

IID Istraživanje biofilmova –
plava biotehnologija