NAPREDNA TEHNOLOGIJA
NA NANOSKALI

IA Novi katalizatori za odvajanje i pohranu vodika bazirani na metalo-organskim mrežama

 • Model MOF-a s CuH katalitičkim centrom za selektivnu dekompoziciju mravlje kiseline u H2 i CO2.
 • Simulacija dva koraka katalitičkog ciklusa (I) H2 i (II) CO2 odvajanja iz mravlje kiseline HCO2H ostvarena je u svrhu sinteze novih materijala.
 • Kemijska reakcija je energetski povoljna.
 • Naš koncept otvara put prema korištenju MOF materijala kao novih katalizatora.
 • Priprema i evaluacija učinka takvih MOF katalizatora je u tijeku.
 • Eksperimentalni dio: prof. R. O’Hair(Sveučilište u Melbournu, Australija).

IB Dizajn novih katalitičkih materijala za niskotemperaturne gorive ćelije

Jedan od uzroka kratkog vijeka trajanja vodikovih gorivnih članaka je niska toplinska vodljivost katalitičkog sloja.

Analiza eksperimentalnih podataka i teorijsko modeliranje procesa vođenja topline ponudit će nova rješenja i pristupe za unapređenje dizajna katalitičkog sloja vodikovih gorivnih članaka.

Pouzdani i dugotrajni izvori napajanja su temelj budućih aktivnih sustava senzora i aktuatora male snage.

Primjenom metode optičke litografije,razvijamo mrežu dvodimenzionalnih gorivnih članaka mikrometarskih dimenzija koji bi napajali primjerice senzore i biomedicinske implantate.

IC Istraživanje i razvoj gorivnih članaka i elektrolizatora

 • Utjecaj toplinske vodljivosti katalitičkog sloja na trajnost membranskih gorivnih članaka.
 • Razvoj dijagnostike degradacije membranskih gorivnih članaka i elektrolizatora
 • Utjecaj radnih uvjeta na trajnost membranskih gorivnih članaka i elektrolizatora s ciljem razvoja novih upravljačkih algoritama koji bi rezultirali povećanom trajnošću
 • Dizajn gorivnog članka s temperaturnim gradijentom duž katodnog strujnog polja – od jediničnog članka do svežnja
 • Suradnja s i potpora drugim istraživačkim grupama u sklopu projekta STIM-REI

ID Teorijski dizajn novih materijala za solarne ćelije s primjenom za obnovljivu energiju

U tijeku je dizajn novih boja s emisijom u NIR području i učinkovitom fluorescencijom (visoki QY) za sintezu i integraciju u prozore.

Suradnja sa Sveučilištem u Würzburgu, Njemačka (prof. F. Würthner i prof. R. Mitrić).

IE Dizajn novih nanostrukturnih materijala za biosenzoriku i njihova primjena u medicinskoj dijagnostici

 • Interakcija svjetla i biološke materije
 • Biosenzorika superiorne detekcije temelji se na metalnim nanoklasterima zaštićenima biološkim molekulama (novoj klasi nelinearnih fluorofora) koji dozvoljavaju duboku penetraciju u tkivo te direktno oslikavanje živih stanica za ranu medicinsku dijagnostiku.
 • Experimentalni dio: Dr. Rodolphe Antoine i Dr. Philippe Dugourd (Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, Lyon, France)

IF Primjena novih nanostrukturiranih materijala u medicinskoj dijagnostici što uključuje istraživanje otpornosti proteina na biološko starenje in vitro i in vivo

Oksidacija proteina jedan je od najboljih markera starenja i upalnih procesa. Metalni nanoklasteri: Novi detektori karbonilacije proteina 2D-oxyDIGE gel proteina ljudske plazme.

Glutation reduktaza, modelni protein koji koristimo za razvoj detekcije proteinske karbonilacije uz pomoć metalnih nanoklastera.

Razvoj i primjena metalnih nanoklastera za detekciju i kvantifikaciju proteinske karbonilacije in vitro i in vivo Suradnja s prof. Vlastom Bonačić-Koutecký i dr. Rodolphe Antoine (Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, Lyon, France)

Karbonilacija proteina može se detektirati i mjeriti pomoću 2D-oxyDIGE metode koja koristi specifičnu fluorescentnu probu vezanu na hidrazid koji reagira s karbonilnom skupinom.

Kao model koristi se protein SOD1 koji je vezan uz pojavu teške neurodegenerativne bolesti amiotrofične lateralne skleroze (ALS). Odabrani su mutanti SOD1 za koje se pretpostavlja da će imati veću osjetljivost na karbonilaciju i stvaranje agregata.

Kako bi se poboljšala specifičnost i osjetljivost tehnike, razvijaju se nanoklasteri koji zamjenjuju te ci-hidrazidne boje.

IG Dizajn i primjena novih nanostrukturnih materijala u neuro-elektroničkim sučeljima za biomedicinsku primjenu

 • Proučavanje novih grafenskih nanostrukturnih materijala s ciljem poboljšanja neuroelektroničkih sučelja za stimulaciju auditornih neurona u suradnji s Centrom za grafene Nacionalnog sveučilišta u Singapuru (NUS).